درباره من

درباره من

تجربه های کاری

۱۱

مشاور بازاریابی شرکت نانوفن
مشاور بازاریابی شرکت آراپژوهش
مدیر پروژه طراحی الگوی کسب و کار سایت استت نانو
مدیر پروژه پایش شرکت‌های پیشگامان صنعت مدیریت وجوه
مشاور پروژه تبلیغات نمایشگاه ایران لب
کار‌شناس خدمات بازاریابی و بازاریابی بین الملل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایران (کریدور نانو)
کار‌شناس تجاری سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
مدیر پروژه پایش مراکز خدمات تجاری سازی
مسئول پروژه نیازسنجی خدمات شرکت‌های نانوفناوری
مدرس کارگاه «بازاریابی خدمات و کالا، تفاوت‌ها و راهکار‌ها»

دوره ها و کارگاه ها

دوره ها و کارگاه ها

شرکت کننده در دوره ها و کارگاه ها

کارگاه بین المللی مراکز رشد و پارک های علم فناوری

پارک علم و فناوری اصفهان

دوره تخصصی امور بازاریابی

سازمان مدیریت صنعتی ایران

تألیفات

تألیفات

‌گاه نوشته‌ها و تألیفات

تحلیل حوزه کسب و کار صنعت میکروالکترونیک و ارائه پیشنهاداتی برای تسریع فرآیند تجاریسازی نوآوریهای این حوزه-کنفراس مدیریت فناوری سال ۱۳۹۰
ارائه الگویی) مدل لایه‌ای (برای تسهیل تجاری سازی نوآوریهای حاصل از فناوری‌های نوین توسط مراکز خدمات کسب و کار- کنفراس مدیریت فناوری سال ۱۳۹۰
ارائه الگویی) مدل لایه‌ای (برای تسهیل تجاری سازی نوآوریهای حاصل از فناوری‌های نوین توسط مراکز خدمات کسب و کار- کنفراس مدیریت فناوری سال ۱۳۹۱
بکارگیری واسطه‌ها برای ارائه خدمات کسب وکار در حوزه فناوری نوین بررسی موردی: تجربیات موسسه خدمات فناوری تا بازار- کنفراس مدیریت فناوری سال ۱۳۹۱

افتخارات

افتخارات

عناوین و افتخارات کسب شده

عضو انجمن مخترعان ایران

عضو بنیاد نخبگان به عنوان دارنده اختراع سطح ۳