الگوی کسب و کار (business model) در شرایط کنونی اقتصاد ما برای شرکت‌هایی که تمایل به ادغام یا تغییر منابع درآمدزایی دارند بسیار ضروری و پر اهمیت شده است. کامکار با بررسی رقبا و مشتریان شما، الگوی کسب و کار جدیدی به شما پیشنهاد می‌دهد و سعی می‌کند در قالب انجام یک فرایند تخصصی، منابع جدید درآمدی برای شما طراحی کند. توانمندی ما طراحی یک فرایند مشارکتی براساس رویکردهای جهانی خواهد بود و رویکرد اجرایی و نتیجه گرایانه کامکار تضمین کننده نتایج می‌باشد.

کامکار مایل است با بازطراحی الگوی کسب و کار شرکت یا نهاد شما، کمک کند شما به منابع درآمدی جدیدی دست پیدا کنید و کامکار خود علاقه‌مند به پذیرش یا مشارکت در منابع درآمدی جدید با کارفرمایان می‌باشد. این موضوع نشان دهنده توان اجرایی و علاقه‌مندی کامکار به انجام مشارکت‌های اجرایی و بلندمدت اقتصادی می‌باشد.

کامکار برای نهادهای دولتی الگوی کسب و کار در حوزه سیاستگذاری­‌ها و برنامه­‌های کلان بازطراحی می‌کنیم تا بتوانند سیاست‌های خود درآمدزا یا سیاست‌های با منبع اتکا غیر بودجه دولتی طراحی کنند.

کامکار برای شرکت‌های خصوصی سعی در بازطراحی چرخه درآمدی خود می‌کند و این فعالیت‌ها در قالب پروژه‌هایی کوتاه مدت صورت می‌گیرد.